تحقیق امنيت شبكه و وب رمزگذاري و رمزگشايی 7079

مهندسی کامپیوتر. شما می‌توانید به سایت تحقیق امنيت شبكه و وب رمزگذاري و رمزگشايی مراجعه کنید. این سایت دارای بالغ و بیش از تعداد 85 هزار عدد پایان نامه و فایل با متن کامل و فرمت word و pdf است. همچنین، برای تحقیق در مورد تحقیق امنيت شبكه و وب رمزگذاري و رمزگشايی 7079، می‌توانید از روش تحقیق مهندسی کامپیوتر یا Research تحقیق امنيت شبكه و وب رمزگذاري و رمزگشايی استفاده کنید.

دانلود

تحقیق امنيت شبكه و وب رمزگذاري و رمزگشايی دسته بندي : مهندسی » مهندسی کامپیوتر دانلود تحقیق با موضوع امنيت شبكه و وب رمزگذاري و رمزگشايی،در قالب word و در 65 صفحه، قابل ویرایش.فهرست :1  رمزنگاري ١-1 – معرفي و اصطلاحات 1-٢ – الگوريتم ها 2-سيستم هاي کليدي متقارن 3- سيستم هاي کليدي نا متقارن 4- کليد ها در رمزنگاري 4-1 (Secret keys)- ١- کليدهاي محرمانه 4-2 (Public and private keys)   ٢- کليدهاي عمومي و اختصاصي 4-3 (Master keys and derived keys) ٣- کليدهاي اصلي و کليدهاي مشتق شد4-4 (Key-encrypting keys) ۴- کليدهاي رمزکننده کليد 4-5 (Session keys) ۵- کليدهاي نشست 5-  شکستن کليدهاي رمزنگاري 5-1  چه طول کليدي در رمزنگاري مناسب است؟ 5-2  الگوريتمهاي متقارن 5-3  الگوريتمهاي نامتقارن   6- توضيحاتي در مورد الگوريتمMD5    6- 1-خلاصه: 6-2- شرايط و نکات لازم: 6-  ٣– توضيحات الگوريتم   MD5 6- 4گام ١- اضافه کردن بيتهاي نرم کننده:   6-5 -گام ٢- افزايش طول: 6-6 – گام ٣- يين بافر براي  MD5 6-7- گام ۴- پردازش پيام در بلاک هاي ١۶ کلمه اي:  6-8- گام ۵- خروجي: 7-آشنايي با پرو تکل SSL و عملکرد آن   7-1-» SSL چيست ؟ 7-2ملزومات يک ارتباط مبتني بر پروتکل امنيتي SSL 7-3-مکانيزم هاي تشکيل دهنده SSL: 7-3-1تاييد هويت سرويس دهنده 7-3- ٢- تاييد هويت سرويس گيرنده 7-3-3-ارتباطات رمز شده 7-4 اجزاء پروتکل SSL 7-4-1 SSL Record Protoco 7-4-2 SSL Handshake Protoco 7-5 مزاياي بخش بندي پروتکل SSL به دو زير پروتکل 7-6 الگوريتم هاي رمز نگاري پشتيباني شده در SSL 7-7 نحوه عملکرد داخلي پروتکل SSL 407-8 حملات تاثير گذار بر SSL 7-9امنيت  اس اس ال (SSL)     7-9-1» نمايش قفل امنيت SSL: 8- امنيت شبکه 9- پيوست ها : 9 -1 – ضميمه  1 (کد و شکل برنامه) 10- منابع:بخشی از این تحقیق :معرفي و اصطلاحاترمزنگاری علم کدها و رمزهاست . یک هنر قدیمی است و برای قرنها بمنظور محافظت از پيغامهایی که بين فرماندهان، جاسوسان، عشاق و دیگران ردوبدل م یشده، استفاده شده است تا پيغامهای آنها محرمانه بماند.هنگامی که با امنيت دیتا سروکار داریم، نياز به اثبات هویت فرستنده و گيرنده پيغام داریم و در ضمن باید از عدم تغيير محتوای پيغام مطمئن شویم . این سه موضوع یعنی محرمانگی، تصدیق هویت و جامعيت در قلب امنيت ارتباطات دیتای مدرن قرار دارند و م یتوانند از رمزنگاری استفاده کنند.اغلب این مساله باید تضمين شود که یک پيغام فقط ميتواند توسط کسانی خوانده شود که پيغام برای آنها ارسال شده است و دیگران این اجازه را ندارند . روشی که تامين کننده این مساله باشد “رمزنگاری” نام دارد. رمزنگاری هنر نوشتن بصورت رمز است بطوریکه هيچکس بغير از دریافت کننده موردنظر نتواند محتوای پيغام را بخواند.رمزنگاری مخف ف ها و اصطلاحات مخصوص به خود را دارد . برای درک عميق تر به مقداری از دانش ریاضيات نياز است.شناخته می شود)، آنرا با استفاده از یک کليد (رشته ای محدود از plaintext برای محافظت از دیتای اصلی ( که بعنوان بيتها) بصورت رمز در م ی آوریم تا کسی که دیتای حاصله را م ی خواند قادر به درک آن نباشد . دیتای رمزشده (که شناخته می شود) بصورت یک سری ب ی معنی از بيتها بدون داشتن رابطه مشخصی با دیتای ciphertext بعنوان اصلی بنظر م ی رسد. برای حصول متن اوليه دریاف ت کننده آنرا رمزگشایی م ی کند. یک شخص ثالت (مثلا یک هکر ) نوشته رمز کشف یابد، دست اصلی دیتای به کليد دانستن بدون اینکه برای تواند )s(cryptanalysi . می کند بخاطرداشتن وجود این شخص ثالث بسيار مهم است.رمزنگاری دو جزء اصلی دارد، یک الگوریتم و یک کليد . الگوریتم یک مبدل یا فرمول ریاضی است . تعداد کمی الگوریتمقدرتمند وجود دارد که بيشتر آنها بعنوان استانداردها یا مقالات ریاضی منتشر شد ه اند. کليد، یک رشته از ارقامدودویی (صفر و یک ) است که بخودی خود بی معنی است . رمزنگاری مدرن فرض م ی کند که الگوریتم شناخته شده   Ircert.com P30World.com Ircert.com P30World.com است یا م ی تواند کشف شود . کليد است که باید مخفی نگاه داشته شود و کليد است که در هر مرحله پياد ه سازیتغيير می کند. رمزگشایی ممکن است از همان جفت الگوریتم و کليد یا جفت متفاوتی استفاده کند.شناخته م یشود. بصورت scrambling دیتای اوليه اغلب قبل از رمزشدن بازچينی م ی شود؛ این عمل عموما بعنوانتر، nfunctio hash مشخص شده مشخص پيش از طول به د(اشب داشته ای اندازه هر تواند می که) ار دیتا از بلوکی هااز تواند evalu hashed شود بازسازی . Hash function کاهش می دهد. البته دیتای اوليه نمی بخشی عنوان اغلب هااز یک سيستم تایيد هویت مورد نياز هستند؛ خلاص ه ای از پيام (شامل مه مترین قسمتها مانند شماره پيام، تاریخ وو hhas ساعت، و نواحی مهم دیت ا) قبل از رمزنگاری خود پيام، ساختهمی شود.یک الگوریتم ثابت با توليد یک امضاء برروی پيام با MAC یا (Message Authentication Check) یک چک تایيد پياماستفاده از یک کليد متقارن است . هدف آن نشان دادن این مطلب است که پيام بين ارسال و دریافت تغيير نکردهاست. هنگامی که رمزنگاری توسط کليد عمومی برای تایيد هویت فرستنده پيام استفاده می ایجاد به منجر شود،می شود. (digital signature) امضای دیجيتال1-٢ – الگوريتم هاطراحی الگوریتمهای رمزنگاری مقوله ای برای متخصصان ریاضی است . طراحان سيستمهایی که در آنها از رمزنگاریاستفاده می شود، باید از نقاط قوت و ضعف الگوریتمهای موجود مطلع باشند و برای تعيين الگوریتم مناسب قدرتدر اواخر دهه ٠۴ و اوایل دهه ٠۵ (Shannon) تصميم گيری داشته باشند . اگرچه رمزنگاری از اولين کارهای شانونبشدت پيشرفت کرده است، اما کشف رمز نيز پاب ه پای رمزنگاری به پيش آمده است و الگوریتمهای کمی هنوز باگذشت زمان ارزش خود را حفظ کرد ه اند. بنابراین تعداد الگوریتمهای استفاده شده در سيستمهای کامپيوتری عملی ودر سيستمهای برپایه کارت هوشمند بسيار کم است. دسته بندی: مهندسی » مهندسی کامپیوتر تعداد مشاهده: 167 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.zip فرمت فایل اصلی: Word تعداد صفحات: 65 حجم فایل:317 کیلوبایت   40,000   در قالب word و در 65 صفحه، قابل ویرایش. امنيت شبكه و وب رمزگذاري و رمزگشايی دانلود تحقیق امنيت شبكه و وب رمزگذاري و رمزگشايی تحقیق در مورد امنيت شبكه و وب رمزگذاري و رمزگشايی تحقیق امنيت شبكه و وب رمزگذاري و رمزگشايی تحقیق درباره امنيت شبكه و وب رمزگذاري و رمزگشايی تحقیق راجع به امنيت امنيت شبكه و وب رمزگذاري و رمزگشايی|تحقیق امنيت شبكه و وب رمزگذاري و رمزگشايی|تحقیق در مورد امنيت شبكه و وب رمزگذاري و رمزگشايی|تحقیق درباره امنيت شبكه و وب رمزگذاري و رمزگشايی|تحقیق راجع به امنيت|دانلود تحقیق امنيت شبكه و وب رمزگذاري و رمزگشايی
منتشر شده در
 • پاورپوینت بررسی متالورژیکی فلز روی 15969
 • 15969 آلیاژهای روی|آلیاژهای ریخته‌گری روی|بررسی متالورژیکی فلز روی|پاورپوینت بررسی متالورژیکی فلز روی|تحقیق در مورد زاماک|تحقیق در مورد فلز روی|ترکیب و خواص مکانیکی آلیاژهای روی|خواص متالورژیکی فلز روی|زاماک|فلز روی
 • گزارش کارآموزی سفال و سفال گري 877
 • 877 دانلود رایگان گزارش کارآموزی سفال|دانلود گزارش کارآموزی سفال|دانلود گزارش کارآموزی سفال رایگان|دانلود گزارش کارآموزی سفال گری|دانلود گزارش کارآموزی سفالگری|گزارش کارآموزی سفال|گزارش کارآموزی سفال گری|گزارش کارآموزی سفالگری
 • پکیج کامل مشتق توابع مثلثاتی و توابع وارون (فصل چهارم ریاضی3 تجربی- فصل پنجم حسابان) 106963
 • 106963 جزوه حسابان|جزوه ریاضی 3 تجربی|جزوه ریاضی 3 تجربی pdf|جزوه ریاضی 3 تجربی جابر عامری|جزوه ریاضی 3 تجربی گزینه 2|جزوه ریاضی3 تجربی|جزوه کنکوری ریاضی 3 تجربی|جزوه مشتق گیری|دانلود جزوه ریاضی 3 تجربی|دانلود جزوه ریاضی 3 تجربی گزینه دو
 • تحقیق تكنيك تصويرسازي در گروه سني هاي متفاوت 122583
 • 122583 پایان نامه تكنيك تصويرسازي|پروژه تكنيك تصويرسازي|تحقیق تكنيك تصويرسازي|تكنيك تصويرسازي|تكنيك تصويرسازي در کودکان|تكنيك تصويرسازي در گروه سني هاي متفاوت|تكنيك تصويرسازي ذهنی|تكنيك های تصويرسازي|مقاله تكنيك تصويرسازي
 • تحقیق لیزر Laser 54753
 • 54753 pdf|word|پاورپوینت لیزر Laser|تحقیق آماده لیزر Laser|تحقیق با موضوع لیزر Laser|تحقیق در مورد لیزر Laser|تحقیق درباره لیزر Laser|تحقیق راجع به لیزر Laser|تحقیق لیزر Laser|دانلود تحقیق لیزر Laser|لیزر Laser|ورد
 • پاورپوینت اندازه و چرخه حیات سازمان ها 69829
 • 69829 اندازه و چرخه حیات سازمان ها|پاورپوینت در مورد اندازه و چرخه حیات سازمان ها|پاورپوینت درباره اندازه و چرخه حیات سازمان ها|پاورپوینت راجع به اندازه و چرخه حیات|تحقیق اندازه و چرخه حیات سازمان ها|دانلود پاورپوینت اندازه و چرخه حیات سازمان ها

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *