تحقیق بافت قديم شهری ایران 3881

سایر. شما می‌توانید به سایت تحقیق بافت قديم شهری ایران مراجعه کنید. این سایت دارای بالغ و بیش از تعداد 85 هزار عدد پایان نامه و فایل با متن کامل و فرمت word و pdf است. همچنین، برای تحقیق در مورد تحقیق بافت قديم شهری ایران 3881، می‌توانید از روش تحقیق سایر یا Research تحقیق بافت قديم شهری ایران استفاده کنید.

دانلود

تحقیق بافت قديم شهری ایران دسته بندي : مهندسی عمران » سایر دانلود تحقیق با موضوع بافت قديم شهری ایران،در قالب word و در 291 صفحه، قابل ویرایش.فهرست :پيشگفتارفصل اول : طرح تحقيق 1-1- بيان مسئله و تشريح ابعاد آن 1-2- محدوده و مقطع زماني تحقيق 1-3- اهميت و ضرورت تحقيق 1-4- اهداف تحقيق 1-5- سابقه و پيشينة تحقيق 1-6- سؤالات و فرضيه‌هاي تحقيق 1-7- روش تحقيق 1-8- واژه‌ها و مفاهيم كليدي تحقيق 1-9- مشكلات و محدوديت‌هاي تحقيق فصل دوم : مباني نظري تحقيق 2-1- مكاتب و ديدگاه‌هاي موجود در ارتباط با بافت قديم شهري 2-1- 1- مكاتب بهسازي و نوسازي بافت قديم 2-1-2- ديدگاههاي نظري پيرامون بهسازي و نوسازي بافت قديم جمع بندي 2-2- منشورها و قطعنامه‌هاي جهاني 2-2-1- كنگرة آتن (1931) 2-2-2- معاهدة لاهه (1954) 2-2-3- كنگرة رم (1972) 382-2-4- كنفرانس ونيز (1964 ) 2-2-5- بيانية مكزيكوسيتي (2000 ميلادي) 2-2-6- بيانية استكهلم (1998) 2-2-7- كنگرة آمستردام (1975) 2-3- تجارب بهسازي و بازسازي بافت‌هاي قديم شهري در كشورهاي مختلف جهان 2-3-1- تجارب مرمت و بازسازي بافت‌هاي قديم در فرانسه 2-3-2- تجارب مرمت و بازسازي بافت‌هاي قديم در انگلستان 2-3-4- تجارب مرمت و بازسازي بافت‌هاي قديم در ايتاليا 2-3-5- تجارب مرمت و بازسازي بافت‌هاي قديم در استكهلم 2-3-6- تجارب مرمت و بازسازي بافت‌هاي قديم در چكسلواكي سابق 2-4- تجارب كشورهاي جهان سوم (آسيا – آفريقا) 2-4-1- تجارب كشور مصر؛ شهر قاهره 2-4-2- تجارب كشور سوريه ؛ شهر دمشق 2-4-3- تجارب كشور لبنان ؛ شهر بيروت 2-4-4- تجارب كشور ژاپن 2-5- تجربيات بهسازي و نوسازي بافت‌هاي قديم شهري در ايران 2-5-1- كرمان 2-5-2- شهر شوشتر 2-5-3- قزوين 2-5-4- شهركرد جمع بندي و نتيجه گيري فصل سوم : روند تحولات سياستها و برنامه‌هاي بهسازي  و نوسازي شهري در ايران 3-1- سياست‌ها و برنامه‌هاي بهسازي و نوسازي بافت‌هاي شهري در ايران 3-1-1- سياستها و برنامه‌هاي اجرايي بهسازي و نوسازي بافت‌هاي شهري در قبل از انقلاب اسلامي (قبل از سال 1300 خورشيدي) 3-1-1-1- سياست‌ها و برنامه‌هاي دورة پهلوي اول (1320-1300) 3-1-1-2- سياست‌ها و برنامه‌هاي دورة پهلوي دوم (1357 – 1320) 3-1-1-2-1- برنامه اول عمراني (1334 -1327) 3-1-1-2-2- برنامه دوم عمراني (1341-1334) 3-1-1-2-3- برنامه سوم عمراني (1346-1341) 3-1-1-2-4- برنامة چهارم عمراني (1351-1347) 3-1-1-2-5- برنامة پنجم عمراني (1356 -1352) 3-1-2- سياست‌ها و برنامه‌هاي بهسازي و نوسازي بافت‌هاي شهري در دورة پس از انقلاب اسلامي (1357) 3-1-2-1- برنامة اول توسعه اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1366-1362) 3-1-2-2- برنامه دوم توسعه اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (77-73) 3-1-2-3- برنامة سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1383-1379) 3-2- طرح‌هاي بهسازي بافت قديم فصل چهارم : مطالعات طبيعي، اجتماعي ـ فرهنگي و اقتصادي شهر سبزوار با تاكيد بر بافت قديم آن مقدمه 4-1- موقع جغرافيايي، حدود و وسعت شهرستان سبزوار 4-2- موقع سياسي شهرسبزوار درتقسيمات سياسي شهرستان سبزوار 4-3- خلاصه‌اي بر شرايط طبيعي شهر سبزوار 4-3- 1- تقسيم بندي منطقه به بخش‌هاي طبيعي 4-3-2- زمين شناسي و خصوصيات تكتونيكي منطقه 4-3-3- منابع آب 4-3-4- خاك شناسي 4-3-5- آب و هوا و مشخصات آن 4-3-5-1- شاخص‌هاي اقليمي منطقه 4-3-5-1-1- درجه حرارت 4-3-5-1-2- ميزان بارندگي 4-3-5-1-3- رطوبت نسبي 4-3-5-1-4- وزش باد 4-3-5-1-5- موقعيت خورشيد 4-3-5-2- نمودارهاي اقليمي 4-4- وضعيت اقليمي سبزوار و آسايش انسان (روش اولگي) 4-5- تأثير اقليم در ساخت و بافت شهر جمع بندي و نتيجه گيري مقدمه 4-6- ميزان جمعيت و پراكندگي آن در شهرستان سبزوار 4-6-1- پيش بيني جمعيت شهر سبزوار براي سال‌هاي 1390 و 1395 با استفاده از مدل رشد نهايي 4-6-2- جمعيت، تراكم و  نحوه توزيع آن در شهر سبزوار 4-6-3- ساختار سني و  جنسي جمعيت سبزوار 4-6-4- ويژگي مهاجرت در شهر سبزوار 4-6-5- وضعيت سواد و آموزش در شهر سبزوار 4-7- مشخصات جمعيتي بافت قديم 4-7-1- سهم جمعيتي بافت قديم از جمعيت كل شهر 4-7-2- چگونگي پراكنش جمعيت در بافت قديم سبزوار 4-7-3- ساختار سني و جنسي جمعيت بافت قديم سبزوار 4-7-4- وضعيت مهاجرت در بافت قديم 4-7-5- تحولات جمعيتي بافت قديم 4-7-6- توزيع و تراكم جمعيت در بافت قديم 4-7-7- تراكم خالص و ناخالص شهري در بافت قديم 4-7-8- وضعيت سواد و آموزش در بافت قديم 4-7-8-1- بررسي درصد باسوادي در محلات بافت قديم 4-8- سابقه سكونت جمع بندي 4-9- ساختار اقتصادي و كاركردهاي شهر سبزوار 4-9-1- تعيين پايه اقتصادي شهر سبزوار 4-10- ويژگي‌هاي اقتصادي جمعيت بافت قديم 4-10-1- وضعيت اشتغال در سطح محله‌هاي بافت 4-10-2- جمعيت فعال و غير فعال بافت قديم فصل پنجم : خلاصه‌اي بر جغرافياي شهري و شهرشناسي سبزوار مقدمه 5-1- تاريخ مختصر سبزوار 5-2- وجه تسميه 5-3- موقع سبزوار در سلسله مراتب شهري خراسان و كشور 5-4- روند رشد فيزيكي شهر سبزوار 5-4-1- توسعه فيزيكي و تغييرات ساخت كالبدي در دورة اول (1345 – 1300) 5-4-2- توسعه فيزيكي و تغييرات ساخت كالبدي شهر در دورة دوم (1365 – 1345) 5-4-3- توسعه فيزيكي و تغييرات ساخت كالبدي شهر در دورة سوم  (1375 – 1365) 5-5- اثرات توسعه فيزيكي بر بافت قديم شهر سبزوار 5-6- نقش عمومي شهر سبزوار جمع بندي و نتيجه گيري فصل ششم : مشخصات، ويژگي‌ها، محدوديت‌ها و امكانات فيزيكي كالبدي بافت قديم سبزوار مقدمه 6-1- مشخصات جغرافيايي بافت قديم سبزوار 6-2- بررسي بافت قديم، ويژگيها و مشخصات آن 6-2-1- تراكم و دانه بندي بافت قديم 6-2-2- جمع بندي ويژگي‌هاي بافت قديمي شهر سبزوار 6-3- آثار و بناهاي باارزش تاريخي در بافت قديم سبزوار 6-4- كاربري‌هاي موجود در بافت قديم سبزوار 6-5- شبكه‌هاي ارتباطي 6-5-1- راه‌هاي درون منطقه‌اي 6-5-2- راه‌هاي درون شهري 6-5-3- بررسي وضعيت خيابانهاي محصور كنندة بافت قديم به لحاظ ساختار ارتباطي و شرياني آن 6-5-4- طبقه بندي معابر بافت قديم از نظر سلسله مراتبي بر حسب نقش و عملكرد 6-5-5- گذرهاي قديمي بافت قديم سبزوار 6-6- مسائل و مشكلات فيزيكي ـ كالبدي بافت قديم سبزوار 6-6-1-مشكلات مربوط به شبكة معابر بافت 6-6-2-كمبود عناصر خدماتي، تأسيساتي و تسهيلات شهري و زير بنايي 6-6-3- فرسودگي و فشرده بودن بناهاي موجود در بافت قديمي 6-6-3-1- خصوصيات كالبدي مساكن بافت قديم سبزوار 6-6-3-1-1- كيفيت ابنيه 6-6-3-1-2- عمر ساختمان 6-6-3-1-3- نوع مصالح ساختماني 6-6-3-1-4- تعداد طبقات 6-6-3-1-5- نحوة تصرف مسكن 6-6-3-1-6- مساحت زير بنا و تعداد اتاقهاي واحدهاي مسكوني موجود در بافت قديم 6-6-4- تعارض بخشهاي بافت قديم با ساختار كلي شهر 6-6-5- تراكم و تمركز فعاليت‌ها 6-6-6- كاهش ارزشهاي محله‌اي و سكونتي 6-6-7- انحطاط كيفيت فرهنگي و بصري 6-7- امكانات فيزيكي ـ كالبدي بافت قديم سبزوار 6-7-1- فرسودگي و وجود سطوح مخروبه در بافت 6-7-2- امكانات شبكة حمل و نقل 6-7-3- امكانات، تاسيسات و تجهيزات زيرساختي 6-8- اهداف بهسازي بافت قديم ناشي از مسائل، مشكلات و پتانسيل‌هاي موجود فصل هفتم : آزمون فرضيات و نتايج 7-1- بررسي فرضيه‌ها 7-1-1- فرضيه اول 7-1-2- فرضيه دوم 7-1-3- فرضيه سوم 7-1-4- فرضيه چهارم 1-3-5-بافت قديم، عامل تبادل فرهنگ 2-3-5-طراحي شهري : تجلي و تبلور فرهنگي فصل هشتم : ارائه راهكارها و پيشنهادات ارائه راهكارها و پيشنهادات منابع و مأخذ منابع انگليسي : منابع الكترونيكي : بخشی از متن تحقیق:بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري بخش قابل توجهي از سطح شهرهاي كشور را تشكيل مي‌دهد اين بافتها از يك سو از طيف گسترده مشكلات كالبدي، عملكردي، ترافيكي و زيست محيطي رنج مي‌برند و از سوي ديگر مهمترين پتانسيل شهرها براي استفاده از زمين جهت اسكان جمعيت، تامين فضاهاي باز خدماتي و نيز بهبود زيست محيطي محسوب مي‌شوند. ضمناً مشكلات كالبدي كه بافت‌هاي قديمي با آن روبرو هستند فرسودگي شديد بناها، مشكلات مربوط به شبكه معابر نامنظم و ناكافي در بافت، تراكم و پيوستگي اجزاء بافت، مسائل و مشكلات مربوط به تيپ و نوع بناهاي مسكوني، مسائل ناشي از مصالح به كار رفته و نحوه مرمت بناها و كمبود خدمات و تأسيسات و تسهيلات شهري و زيربنايي و … هستند كه بافت قديمي شهرها را در پاسخگويي به نيازهاي امروزي زندگي دچار نارسايي‌هاي كرده است (شماعي و پوراحمد، 1384، ص 123).در اينكه شهر پديده‌اي تاريخي است ترديدي وجود ندارد. چنين پديده‌اي نمي تواند از پيشينه خود بگسلد از اين رو در رشد و توسعه فضايي، كالبدي توجه به ويژگيهاي بومي ضروري است. بخش چشمگيري از تاريخ و فرهنگ شهر در كالبد آن تجلي مي‌يابد كه نشان دهنده ارزشها، باورها، اعتقادات، هنرها، توان فني و ساختار اجتماعي – اقتصادي و سياسي و … نسل‌هاي گذشته است (همان منبع : ص 37).بافتهاي تاريخي علاوه بر اينكه واجد ارزشهاي زيبايي شناختي و هويت بخشي شهرهاي ما هستند هنوز در بسياري از شهرها محل سكونت و معيشت ميليونها نفر از شهروندان به شمار مي‌روند (كلانتري و حاتمي نژاد، 1385 : ص 139).از اين رو، چنانچه در جهت بهبود مشكلات در بافت قديمي شهرها برنامه ريزي اصولي و صحيحي صورت نگيرد روند فرسودگي و تخريب بافت‌هاي قديمي تسريع گشته تا جائي كه حتي حيات شهري به خطر خواهد افتاد.شهر سبزوار يكي از شهر‌هاي كهن در استان خراسان رضوي مي‌باشد كه به لحاظ تاريخي داراي قدمت طولاني مي‌باشد و بافت قديمي آن داراي ارزش و اعتبار تاريخي مي‌باشد. اقداماتي كه جهت بهبود مشكلات و بافت قديم شهر سبزوار صورت مي‌گيرد نبايد تنها در قالب اقدامات كالبدي، اصطلاحاً بازسازي از نوع تخريب و دوباره ساختن باشد زيرا در بسياري از هسته‌هاي قديمي، آنچه داراي ارزش است نه تنها كالبد موجود و بناها و ساخت شهرهاي آن، بلكه گذرها، مراكز محله اي، روابط اجتماعي بين ساكنين، يادمان‌ها و نشان‌هاي بافت است كه داراي ارزش اجتماعي و فرهنگي است لذا در بسياري از عرصه‌ها بهسازي بافت و اقدام خرد و مشاركتي با مردم ساكن در آن شيوه بسيار مطلوب و پايداري را ارائه مي‌دهد كه مي‌تواند در طول دوره كوتاه مدت صورت پذيرد و رفاه شهروندي را در بافت فراهم سازد.از آنجا كه بافت قديم شهر سبزوار به مانند بافت قديمي بسياري از شهرها داراي ارزشهاي تاريخي، فرهنگي و اجتماعي مي‌باشد و از سوي ديگر، اين بافت نيز به مانند بافت قديمي ساير شهرها از مشكلات كالبدي، عملكردي، زيست محيطي و اجتماعي رنج مي‌برد لذا جهت جلوگيري از روند فرسودگي و تخريب بافت، برنامه ريزي جهت بهسازي بافت قديم لازم و ضروري است.1-2- محدوده و مقطع زماني تحقيق بافت مورد مطالعه در اين تحقيق شامل قديمي ترين محلات و بخشهاي مسكوني شهر سبزوار مي‌باشد كه هستة اوليه شهر را تشكيل داده است و داراي شكلي ارگانيك بوده كه اين بافت در محدودة خيابانهاي طبرسي در جنوب، خيابان اسدآبادي در شمال، خيابان كاشفي در شرق و خيابان عطاملك در غرب قرار دارد و با مساحتي در حدود 2/182 هكتار و جمعيتي بالغ بر 15962 نفر در مركز شهر قرار دارد و داراي هفده محله مي‌باشد. دليل انتخاب شهر سبزوار جهت مطالعه، بعلت آشنايي اينجانب با اين محدوده كه زادگاه من نيز مي‌باشد، بوده و هميشه سعي داشته‌ام كه گامي كوچك براي بهبود مسائل و مشكلات آن بردارم.از سوي ديگر سبزوار يك شهر تاريخي و كهن با قدمت طولاني در ايران مي‌باشد كه تاكنون مطالعات بسيار كمي راجع به آن صورت گرفته است و اين تحقيق مي‌تواند به معرفي و شناخت آن كمك شاياني نمايد.در زمينه مطالعات جمعيتي، اقتصادي و اجتماعي نيز از آمار دوره‌هاي سرشماري 75-35 و در بعضي موارد از آمار سال 1385 استفاده شده است. مقطع زماني اين پژوهش نيز در سال 85 و اواخر سال 86 بوده است. دسته بندی: مهندسی عمران » سایر تعداد مشاهده: 215 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.zip فرمت فایل اصلی: Word تعداد صفحات: 291 حجم فایل:2,122 کیلوبایت   50,000   در قالب word و در 291 صفحه، قابل ویرایش. بافت قديم شهری ایران دانلود تحقیق بافت قديم شهری ایران تحقیق در مورد بافت قديم شهری ایران تحقیق بافت قديم شهری ایران تحقیق درباره بافت قديم شهری ایران تحقیق راجع به بافت قديم شهری ایران تحقیق آماده بافت قديم شهری ایران تحقیق در مورد بافت قديم بافت قديم شهری ایران|تحقیق آماده بافت قديم شهری ایران|تحقیق بافت قديم شهری ایران|تحقیق در مورد بافت قديم|تحقیق در مورد بافت قديم شهری ایران|تحقیق درباره بافت قديم شهری ایران|تحقیق راجع به بافت قديم شهری ایران|دانلود تحقیق بافت قديم شهری ایران
منتشر شده در
 • پاورپوینت ارزشيابي آموزشي 82779
 • 82779 pdf|ppt|ارزشيابي آموزشي|پاورپوینت آماده ارزشيابي آموزشي|پاورپوینت در مورد ارزشيابي آموزشي|پاورپوینت راجع به ارزشيابي آموزشي|تحقیق ارزشيابي آموزشيپاورپوینت درباره ارزشيابي آموزشي|تحقیق در مورد ارزشيابي آموزشي|دانلود پاورپوینت ارزشيابي آموزشي
 • تحقیق پرسش مهر و مهرورزی 115933
 • 115933 word|پاورپوینت مهرورزی|پایان نامه مهرورزی|پروژه مهرورزی|تحقیق با موضوع مهرورزی|تحقیق در مورد مهرورزی|تحقیق درباره ی مهرورزی|تحقیق کلاسی مهرورزی|تحقیق ور|دانلود پاورپوینت مهرورزی|دانلود تحقیق مهرورزی|مقاله مهرورزی|مهرورزیPDF
 • پاورپوینت بازی و تفریح سالم مقطع ابتدایی 59445
 • 59445 بازی و تفریح سالم مقطع ابتدایی|پاورپوینت در مورد بازی و تفریح سالم مقطع ابتدایی|پاورپوینت درباره بازی و تفریح سالم مقطع ابتدایی|پاورپوینت راجع به بازی و تفریح س|تحقیق بازی و تفریح سالم مقطع ابتدایی|دانلود پاورپوینت بازی جوانمردانه|دانلود پاورپوینت بازی و تفریح سالم مقطع ابتدایی
 • دانلود گزارش کارآموزی صنایع برق داده خواه 23045
 • 23045 خرید گزارش|خرید گزارش کارآموزی صنایع برق داده خواه|دانلود کارآموزی صنایع برق داده خواه|دانلود گزارش کار صنایع برق داده خواه|دانلود گزارش کارآموزی صنایع برق داده خواه|کارآموزی صنایع برق داده خواه|کارورزی برق|گزارش کارآموزی صنایع برق داده خواه
 • طرح توجیهی تولید انواع cd و dvd فشرده 2297
 • 2297 امکان سنجی تولید انواع cd و dvd فشرده|تولی|دانلود طرح توجیهی تولید انواع cd و dvd فشرده|طرح توجیهی تولید انواع cd و dvd فشرده|طرح کارآفرینی تولید انواع cd و dvd فشرده|طرح کسب و کار تولید انواع cd و dvd فشرده|کارآفرینی تولید انواع cd و dvd فشرده
 • گزارش اقدام پژوهی برطرف کردن مشکل حواسپرتی در دانش آموزان ( دانشگاه فرهنگیان ) 67499
 • 67499 اقدام پژوهی|پژوهش روایی|دانش آموز|دانشجو معلم|دانشگاه فرهنگیان|دانلود گزارش اقدام پژوهی برطرف کردن مشکل حواسپرتی در دانش آموزان ( دانشگاه فرهنگیان )|دبستان))|دبیرستان|درس پژوهی|راهنمای معلم|فرم الف|فرم ب|فرم جیم|کنش پژوهی|گزارش تخ

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *