گزارش کارآموزی رشته امور اداري با موضوع گزارش مقايسه‌اي يافته‌ هاي علمي دوره كارداني با كار عملي 301

سایر. شما می‌توانید به سایت گزارش کارآموزی رشته امور اداري با موضوع گزارش مقايسه‌اي يافته‌ هاي علمي دوره كارداني با كار عملي مراجعه کنید. این سایت دارای بالغ و بیش از تعداد 85 هزار عدد پایان نامه و فایل با متن کامل و فرمت word و pdf است. همچنین، برای تحقیق در مورد گزارش کارآموزی رشته امور اداري با موضوع گزارش مقايسه‌اي يافته‌ هاي علمي دوره كارداني با كار عملي 301، می‌توانید از روش تحقیق سایر یا Research گزارش کارآموزی رشته امور اداري با موضوع گزارش مقايسه‌اي يافته‌ هاي علمي دوره كارداني با كار عملي استفاده کنید.

دانلود

گزارش کارآموزی رشته امور اداري با موضوع گزارش مقايسه‌اي يافته‌ هاي علمي دوره كارداني با كار عملي دسته بندي : کارآموزی » سایر دانلود گزارش کارآموزی رشته امور اداري با موضوع گزارش مقايسه‌ اي يافته‌ هاي علمي دوره كارداني با كار عملي در بيمارستان،در قالب  word و در 248 صفحه، قابل ویرایش، شامل:فصل اول:مقدمهتاريخچه بيمارستان امام حسين (ع)اساسنامه بيمارستان امام حسين (ع)فصل دوم: مطالعه منابعبرنامه‌ريزيتعريف برنامه‌ ريزيجايگاه برنامه‌ ريزي در سازمانمزاياي برنامه‌ ريزيارتباط برنامه‌ ريزي با ساير وظايف مديريتتقدم برنامه‌ ريزي نسبت به ساير وظايف مديريتروش‌هاي حل مشكلاتمعرفي تكنيك‌ هاي تصيم‌گيريمعرفي مراحل طراحي برنامه‌ ريزي عملياتيمعرفي تكنيك‌ هاي برنامه‌ ريزينظام برنامه و تأمين نيروي انسانيطرح‌ريزي و برآورد احتياجات منابع انسانياستخدامكارمنديابي منابع داخلي و خارجيروش‌ هاي انتخاب و گزينشنظام بهسازي منابع انسانيارزيابي شايستگي كاركناننظريه‌ هاي ارزيابينظام نگهداري منابع انسانيبهداشت و ايمني در محيط كارخدمات رفاهي و بيمه و خدمات پرسنلآموزش ضمن خدمت كاركنان و مديرانبرنامه‌ ريزي و طرح‌ ريزي نيوري انساني بيمارستان امام حسين (ع)سازمان:تعريف سازماننقش سازمان در عصر كنونيسازمان‌هاي رسميسازمان‌هاي غيررسميتأثير سازمان هاي غيررسمي به سازمان هاي رسميفوائد سازمان هاي غيررسميانواع نمودارهاي سازمانيسازمان در در قالب سيستماصول سازماندهيمباني و انواع تقسيم كار و طبقه‌ بندي وظايف در سازمانمزايا و معايب تقسيم كارتوسعه شغلي و چرخش شغليقلمرو نظارت در سازمانيصف و ستادلزوم استقرار واحدهاي ستادياختيار و مسئوليتتفويض اختيارهماهنگي و اهميت راه هاي ايجاد هماهنگيمديريت زمان در سازمانمديريت بحران در سازمانچارت بيمارستان امام حسين (ع)نيروي انساني در بيمارستان امام حسين (ع)وضعيت نيروي انسانيگروه‌ هاي شغلي بيمارستان امام حسين (ع)تنظيم گروه‌ ها شغليتاريخچه طبقه بندي مشاغل در ايرانخلاصه‌اي از تاريخچه و سير تحول و فوايد طبقه‌ بندي مشاغلطبقه‌بندي مشاغل در بيمارستان امام حسين (ع)علل وجود طبقه‌ بندي مشاغلاجراي طبقه بندي مشاغل در آنفوايد طبقه‌ بندي مشاغلشرح وظايف هر يك از مشاغلنظام پرداخت در بيمارستان امام حسين (ع)توضيح در مورد نحوه تنظيم ليست حقوق و مزايا و نظام پرداخت آننحوة محاسبه حق بيمهبازنشستگياضافه‌ كاريخريد كاركنانمالياتغيبتحوادثنحوه پرداخت وام‌ ها از قبيل وام ازدواج و وام مسكنصدور احكامنحوة صدور احكام داخلي كاركناننحوة اعطای رتبه، مرتبه گروه و درجه ارتقاءارزشيابي مشاغلارزشيابي مشاغل و روش‌ هاي مختلف آن از جهت نظرينحوه ارزشيابي مشاغل در محل كارآموزيبايگاني و اداره امور اسناديتعريف بايگاني و اداره امور اسناديضرورت حفظ و نگهداري اسناد و مداركطبقه‌ بندي و روش هاي تنظيم اسناداصول و روش هاي مختلف بايگانينحوه بايگاني اسناد و مدارك تخصصيتعريف مكاتبات اداري و امور دفتريهدف و وظايف اداره امور دفتري و دبيرخانهروش‌ هاي اداره امور دفتري و انواع دبيرخانهفرم‌ ها ودفاتر و وسايل امور دفتريانواع نامه‌ هاي اداري و مراحل آنشيوه نگارش براي نامه‌ هاي اداريبررسي روش‌ هاي اداري محل كارآموزيسيستم بايگانيمديريت امور اسنادنحوة مكاتبات و امور دبيرخانه محل كارآموزياموال:تعريف انواع اموالانواع مالكيتاموال دولتينقش ديوان محاسبات و نظارت بر اموال دولتيانبار:تعريف انباراهميت و جايگاه انباروظايف مدير انبارانواع طبقه‌ بندي كالااستانداردهاي موجود در انبارداريروش‌ هاي مختلف انبار كردن كالاشيوه‌ هاي كنترل موجودي در انبارحمل و نقل در انبارمسائل ايمني انبارسيستم پشتيباني در محل كاراموزيبررسي سيستم پشتيبانيكارپردازي (تداركات)نحوة تأمين نيازمندي‌ هاروش‌هاي انبارداريسيستم حسابداريتعريف حسابداريحسابداري يك موسسه بايگانيصدور سندتنظيم دفاتر روزنامه و كلانجام اصلاحاتتنظيم تراز آزمايشتنظيم صورت سود و زيانتنظيم صورت حساب سرمايهتنظيم ترازنامهثبت روزنامه بستن حساب هاي موقت و انتقال به دفتر كلتنظيم تراز اختتاميبستن حساب هاي دائم و انتقال به دفتر كلتنظيم تراز اختتامي- افتتاح حساب ها در اول دوره در دفاتر روزنامه و كلتعريف بودجه و اصول آنمراحل بودجهانواع طبقه‌ بندي بودجه از نظر درآمد و هزينه‌ هانحوه تهيه و مبادله موافقت‌ نامه‌ هاي جاري و طرح‌ هاي عمرانيانواع بودجه‌هاي عملياتيسيستم حسابداري محل كارآموزيروش تحقيق:شناخت روش علمي تحقيقشناخت مسئله يا مشكل به منظور آغاز تحقيقتنظيم سئوالات تحقيقنحوة تدوين و تبيين فرضيه در باب علل به وجود آمدن مشكلانتخاب فرضيه يا فرضيه‌هاي اهمتعريف جامعه آماري و جامعه نمونه و نحوه انتخاب آنروش هاي مختلف يادداشت‌ برداريجمع آوري اطلاعات براي فرضيه يا فرضيه‌ هاي اهمطبقه بندي اطلاعات جمع آوري شدهتجزيه و تحليل اطلاعاتطرز تهيه گزارش تحقيق يا كتابفصل سوم: مقايسه و تجزيه و تحليلفصل چهارم: نتايج پيشنهادات و محدوديت ها در عملبخش اول- نتايجنتايج حاصل از مقايسه و تجزيه و تحليلبخش دوم- پيشنهاداتپيشنهادات اجراييپيشنهاد به منظور تحقيق در آيندهبخش سوم- محدوديت‌ ها در عملاهم محدوديت‌ هاپيوست‌ ها دسته بندی: کارآموزی » سایر تعداد مشاهده: 12969 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 248 حجم فایل:924 کیلوبایت   45,000   در قالب word و در 248 صفحه، قابل ویرایش. گزارش کارآموزی امور اداریگزارش کارآموزی رشته امور اداریگزارش کارآموزی مدیریت امور اداریدانلود گزارش کارآموزی امور اداریدانلود رایگان گزارش کارآموزی امور اداریدانلود گزارش کارآموزی رشته امور ادارینمونه گزارش کارآموزی رشته امور اداری دانلود رایگان گزارش کارآموزی امور اداری|دانلود گزارش کارآموزی امور اداری|دانلود گزارش کارآموزی رشته امور اداری|گزارش کارآموزی امور اداری|گزارش کارآموزی رشته امور اداری|گزارش کارآموزی مدیریت امور اداری|نمونه گزارش کارآموزی رشته امور اداری
منتشر شده در
 • نمونه سوال درس مبانی منطق و نظریه مجموعه ها رشته علوم کامپیوتر دانشگاه پیام نور 38525
 • 38525 دانلود نمونه سوال درس مبانی منطق و نظریه مجموعه ها رشته ریاضیات و کاربردها|نمونه سوال آماده درس مبانی منطق و نظریه مجموعه|نمونه سوال پیام نور مبانی منطق و نظریه مجموعه ها رشته ریاضیات و کاربردها|نمونه سوال درس مبانی منطق و نظریه مجموعه ها رشته ریاضیات و کاربردها
 • پاورپوینت سنگ های سیلیسی (چرت) 16697
 • 16697 انواع سنگ چرت|چرتهای ندولی|رادیولاریت چیست|ژنز سيليس|سنگ چرت چیست|قیمت سنگ چرت|كاني هاي مهم سيليس|کاربرد سنگ چرت|کانی چرت|کانی شناسی چرت
 • تحقیق آب سیاه چشم 101043
 • 101043 word|آب سیاه چشم|پاورپوینت آب سیاه چشم|تحقیق آب سیاه چشم|تحقیق آماده آب سیاه چشم|تحقیق با موضوع آب سیاه چ|تحقیق در مورد آب سیاه چشم|تحقیق درباره آب سیاه چشم|تحقیق راجع به آب سیاه چشم|دانلود تحقیق آب سیاه چشم|ورد
 • طرح درس هفتگی دروس ابتدایی 72703
 • 72703 آموزش|ابتدایی|پایه|تدریس|دانش آموزان|دانلود طرح درس هفتگی دروس ابتدایی|دبستان))|درس|درس پژوهی|درسنامه|سناریوی آموزشی|طرح|طرح درس آماده در مورد هفتگی دروس ابتدایی|طرح درس روزانه|طرح درس نویسی|متوسطه|معلم|مقطع|یادگیری
 • پاورپوینت تم 15 درس ریاضی اول ابتدایی 97773
 • 97773 پاورپوینت پایه اول دبستان تم 15 درس ریاضی|پاورپوینت تم 15 درس ریاضی اول دبستان|پاورپوینت کلاس اول ابتدایی|پاورپوینت کلاس اول در مورد تم 15 درس ریاضی|دانلود پاورپوینت آموزشی کلاس اول|دانلود پاورپوینت اول ابتدایی با موضوع آموزش استثناء
 • نمونه سوال درس شیمی آلی پیشرفته رشته شیمی دانشگاه پیام نور 44113
 • 44113 دانشگاه پیام نور|دانلود نمونه سوال درس شیمی آلی پیشرفته|نمونه سوال آماده درس شیمی آلی پیشرفته رشته شیمی|نمونه سوال برای درس شیمی آلی پیشرفته رشته|نمونه سوال پیام نور شیمی آلی پیشرفته رشته فیتوشیمی و شیمی آلی و تجزیه و معدنی و شیمی فیزیک و تجزیه و معدنی|نمونه سوال درس شیمی آلی پیشرفته رشته شیمی

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *